19.jpg

Geisai會場+公館+台東 隨意街拍
35GX 拍出來的感覺真的很日系
記的我這捲FUJI PROPLUS II-100沒過期
但為什麼沖掃出來有些奇怪的情形
這次沖掃狀況很多
我知道網友們說禾申堂沖掃狀況不少
但因為便宜 一直以後沒啥大問題想說就算了
不過這次還真的有點小誇張
下次po上我特效版的正片負沖(嘆氣)
21.jpg 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 08.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 20.jpg

Camera: YASHICA ELECTRO 35GX
Film: FUJI PROPLUS II-100

    全站熱搜

    wearexjapan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()